Gmina Halinów

572px-POL_Halinów_COA.svgGmina Halinów położona w centralnej części województwa mazowieckiego, należy do najpiękniejszych zakątków powiatu mińskiego. Wschodnia część Gminy sąsiaduje z gminą Dębe Wielkie. Od północy graniczy z poligonem wojskowym na terenie gminy Zielonka, od zachodu z miastem Sulejówek i od południa z gminą Wiązowna. HALINÓW otrzymał z dniem 1 stycznia 2001 roku prawa miejskie i jest jednym z najmłodszych miast w Polsce oraz w województwie mazowieckim. W 2011 roku obchodzono 100 – lecie nazwy Halinów oraz 10 lecie praw miejskich.

Gmina Halinów położona jest w odległości 10 km na wschód od granic Warszawy i zajmuje strategiczne położenie w 223px-POL_powiat_miński_gmina_Halinów_map.svgtranseuropejskim korytarzu transportowym Zachód-Wschód oraz w paśmie podwyższonej aktywności gospodarczej wzdłuż jednego z głównych kierunków rozwoju aglomeracji warszawskiej. Przez teren Gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu transeuropejskim relacji: Berlin – Poznań – Warszawa – Terespol – Moskwa, a mianowicie: odcinek drogi krajowej Nr 2 Świecko-Poznań-Warszawa-Siedlce-Terespol, odcinek linii kolejowej E-20 Kunowice-Poznań-Warszawa-Siedlce-Terespol (na terenie Gminy znajdują się dwa przystanki osobowe).

Uzupełnieniem powiązań komunikacyjnych Gmina Halinów z otoczeniem jest droga wojewódzka nr 637 (Warszawa-Węgrów) oraz droga wojewódzka Nr 721 (Józefów-Wiązowna-Duchnów-Brzeziny). Wyżej wymienione szlaki komunikacyjne sprawiają, że Gmina posiada dogodne połączenia z Warszawą, która stanowi dla jego mieszkańców miejsce pracy, korzystania z szeroko rozumianych usług oraz spędzania czasu wolnego.

Gmina Halinów podzielona jest na 22 jednostki pomocnicze – sołectwa: Brzeziny, Budziska, Cisie, Chobot, Desno, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Hipolitów, Józefin, Kazimierów, Królewskie Brzeziny, Krzewina, Michałów, Mrowiska, Nowy Konik, Okuniew Stary Konik, Wielgolas Brzeziński, Wielgolas Duchnowski, Zagórze, Żwirówka oraz miasto Halinów. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku na terenie Gminy Halinów zamieszkuje 13 755 osób.

Obszar Gminy Halinów znajduje się w obszarze Równiny Wołomińskiej, która jest częścią Niziny Środkowomazowieckej. Tereny leśne stanowią ok. 15% ogólnej powierzchni Gminy (ok. 1092 ha). Lasy ochronne na terenie Gminy Halinów, które są własnością Skarbu Państwa znajdują się na terenie sołectw: Chobot, Budziska, Cisie, Desno, Długa Kościelna, Hipolitów, Długa Szlachecka, Królewskie Brzeziny, Michałów, Mrowiska, Nowy Konik, Okuniew, Wielgolas Duchnowski. Północna i południowa część GMINY HALINÓW wchodzi w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – w jego skład wchodzą tereny zieleni towarzyszące zabudowie, w tym zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, zbiorniki wodne powierzchniowe i uprawy rolne. Na terenie Gminy znajdują się obszary przyrodniczo i krajobrazowo cenne: okazy drzew, które nie widnieją w Rejestrze Konserwatora Przyrody,  chronione wydmy porośnięte borem sosnowym w północnej i południowej części Gminy, stawy i obszary bagienne zachowane w niezmienionej formie.

Położenie Gminy Halinów w bliskim sąsiedztwie Warszawy jest źródłem korzyści zarówno dla jego mieszkańców (Warszawa jako miejsce pracy i korzystania z szeroko rozumianych usług), jak i miasta – bliskość Warszawy podnosi atrakcyjność inwestycyjną Halinowa. Wzrost zainteresowania mieszkańców Warszawy zamieszkaniem na terenie Gminy Halinów. Wyrazem tego jest stały wzrost liczby ludności Gminy spowodowany migracjami.

Położenie Gminy Halinów w Mazowieckim Obszarze Chronionego Krajobrazu (północna i południowa część Gminy). W części południowej tereny leśne zostały wyłączone z procesów urbanizacyjnych, ale pozostawiono funkcje turystyczne celem zachowania walorów środowiska przyrodniczego. W części północnej również znajdują się obszary wartościowe krajobrazowo ze względu na cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym okazy drzew, które nie widnieją w Rejestrze Konserwatora Przyrody, chronione wydmy porośnięte borem sosnowym oraz stawy i obszary bagienne.

Walory krajobrazowe terenów: Chobotu, Michałowa i Halinowa (rzeka Długa i zespół stawów hodowlanych) mogą stać się źródłem rozwoju rynku turystyczno-rekreacyjnego. Dogodne możliwości rekreacji nad stawami hodowlanymi, czynnego odpoczynku w siodle w stadninach koni czy w pracowniczych ogródkach działkowych.

Pod opieką konserwatorską znajdują się następujące obiekty: Długa Kościelna – park, cmentarz mariawicki, cmentarz rzymskokatolicki, Halinów – park, Nowy Konik – park, Okuniew – cmentarz parafialny, 46 pomników przyrody (drzew o dużej wartości dendrologicznej i krajobrazowej, 1 głaz narzutowy). Z kolei obiektami wpisanymi do rejestru zabytków są: dzwonnica i plebania przy nowo wybudowanym Kościele p.w. Św. Anny w Długiej Kościelnej (został wybudowany na miejscu spalonego zabytkowego kościoła z XV wieku), Kościół p.w. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie (plebania, kaplica cmentarna), cmentarz żydowski i dwór z parkiem w Okuniewie.

Od 2010 roku Burmistrzem Halinowa jest Adam Ciszkowski, najmłodszy burmistrz w powiecie mińskim. Władze Halinowa dużą wagę przywiązują do rozwoju całej gminy, przystąpiono do budowy nowego przedszkola oraz zmodernizowano szereg dróg gminnych.

W 2011 roku Gmina Halinów, jako jedyna w powiecie mińskim, otrzymała wyróżnienie w prestiżowym Rankingu Samorządów 2011 r. dziennika „Rzeczpospolita”  zajmując 8 miejsce w województwie mazowieckim i 71 miejsce w Polsce w kategorii Najlepsza Gmina Miejska.

 

Na szczególną uwagę zasługują cykliczne imprezy, które odbywają się na terenie Gminy Halinów. Odbywające się 2 maja Święto Miasta rokrocznie tłumnie gromadzi wielu mieszkańców powiatu mińskiego. „Imieniny Haliny w Halinowie” to z kolei unikatowa w skali kraju impreza organizowana przez Gminne Centrum Informacji w Halinowie. Począwszy od 2011 roku wszystkie panie o wdzięcznym imieniu Halina mogą 1 lipca w Halinowie wspólnie świętować swoje imieniny. W Gminie Halinów od 2012 roku prężnie działa Gminne Centrum Kultury, które powstało z połączenia Domów Kultury w Halinowie i Okuniewie. Dzięki temu oferta propozycji kulturalnych dla mieszkańców jest bogata.

Dodaj komentarz

Agroturystyka na Ziemi MIńskiej

Menu Title